Věnováno památce našich předků

Školství

Nejstarší zprávy o škole v Dašicích pocházejí z první poloviny 16. století, kdy dřevěná školní budova stávala poblíž fary, později naproti faře v čp. 50, kde se dlouho říkávalo ”ve staré škole” a v čísle 51. V období povodní ale bývala škola často zaplavená, a proto se obec rozhodla vybudovat v roce 1792 novou dřevěnou jednopatrovou školní budovu o dvou třídách u farní zahrady. Žel žádné starší školní písemnosti se nedochovaly, protože v srpnu 1843 škola vyhořela. Požár tehdy zasáhl celé Dašice, shořelo 37 domů a stodol.

Protože po požáru bylo nutné zajistit vyučování v náhradních prostorách, od srpna 1843 se po dva roky vyučovalo u pana Kolářského na takzvané Sebrance (dnešní Štenclova ulice) a také u pana Horníka (čp. 105 na náměstí). K trojtřídní farní škole v Dašicích byla v této době přiškolena obec Prachovice. Podle protokolu z roku 1855 dašickou školu navštěvovalo 59 dětí, z čehož 4 děti docházely ze zmíněných Prachovic. Na základě peněžitých darů od velebného pána a učitele hlavní a reálné školy v Hradci Králové, Františka Šoffra, mohla být v roce 1847 založena školní knihovna. Knihy škola odebírala z ”České matice”. Chudí žáci, rozlišení podle zákona, dostávali školní pomůcky zdarma. Dary nemajetným dětem se zapisovaly do knihy chudých.

V roce 1864 přešla povinnost školního patronátu na obce, to znamenalo, že vzniklé náklady i s provozem, například vytápění školních tříd, si musely hradit obce samy, nedostávaly dotace od vrchnosti. Tak se samozřejmě škola často dostávala do sporu s obcí, protože obec svou povinnost zanedbávala. Patronátní povinnost měla také přiškolená obec Prachovice.

Protože městečku chyběla odpovídající školní budova, dašičtí již od září 1872 prosazovali, s podporou nového okresního školního inspektora Ferdinanda Macháčka, myšlenku o postavení nové školy, a to na náklady okresu. Přitom ze 387 školou povinných dětí navštěvovalo vyučování po celý rok 1874 pouze 135. Školní plat učitele vycházel na 120 zlatých a 40 krejcarů ročně.

V následujícím školním roce začalo vedení školy konečně plánovat stavbu nové školní budovy z obecního domu č. 38 (na místě bývalého lihovaru) a z domu č. 140, který měl částečně sloužit jako obecní a částečně jako školní budova. Z hlediska nákladů na přestavbu bylo dohodnuto s přiškolenou obcí Prachovice, že vyplatí příslušný podíl prostředků obci Dašice. Stavba městského domu, ve kterém se počítalo s umístěním školní třídy, začala v červenci 1875 a v srpnu 1876 již stála nová budova.

Během února 1876 obecní rada přijala návrh místní školní rady o rozšíření trojtřídní školy v pětitřídní a byl projednáván návrh okresní školní rady na zřízení pokračovací hospodářské školy. O rok později se začalo na škole vyučovat v německém jazyce.

Na podporu školy dašičtí pořádali různé akce, například tomboly, které dvanáct let organizoval a dotoval Josef Horník, nadlesní v Poběžovicích, jejichž výtěžek byl určen pro školu. Z různých darů movitějších občanů byly nakupovány knihy do školní knihovny a podporovány chudší děti. Pro ně se zdobíval vánoční stromek a z darů různých spolků (správa cukrovaru, správa záložny, spolek divadelních ochotníků) a jednotlivců se kupovaly dárky.

V červnu 1888 žádala místní školní rada o povolení zřídit měšťanské školy pro chlapce, ale zanedlouho obdržela negativní rozhodnutí odůvodněné nedostatečným počtem chlapců. O necelý rok později zemská školní rada definitivně rozhodla rozšířit dosavadní čtyřtřídní na školu pětitřídní s platností od školního roku 1891/92, protože vysoký počet dětí v jednotlivých třídách překračoval číslo 95. Škola neměla svou vlastní zahradu, a tak se žáci učili pěstitelské práce v městské školce, která byla správě školy svěřena do opatrování.

Roku 1895 se konečně podařilo otevřít první třídu měšťanské školy pro chlapce a současně zrušit chlapeckou pátou třídu obecné školy. Další organizační úpravy na sebe nenechaly dlouho čekat. Již za dva roky byla povolena změna páté třídy dívčí v měšťanskou dívčí školu tak, že postupně každý rok byla otevřena další postupná třída. Tak v letech 1895 - 1920 měly obecná a měšťanská škola společnou správu, dokud v roce 1920 nebylo zřízeno při obecné škole místo řídícího učitele, a tím oddělena správa obecné školy od škol občanských.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode