Věnováno památce našich předků

Lehká atletika

Dne 1. června 1943 byl založen lehkoatletický oddíl SK Sparta Dašice. Jeho vznik vyplynul v letech okupace z toho, že činnost tělovýchovné jednoty Sokol byla okupanty zlikvidována a v celém okupovaném státě se projevila snaha tělovýchovnou a sportovní činnost provozovat pod stávajícími nebo nově vznikajícími sportovními kluby. I v Dašicích se tak stalo.

Po vzájemné domluvě se sešlo čtrnáct zakládajících členů, kteří byli ochotni spolupracovat na vybudování nového oddílu. Jednáním s výborem Sparty byl pověřen a současně trenérem byl zvolen René Bernard, náčelníkem oddílu Oldřich Rychlík, jednatelem Zdeněk Tužil a o dokumentaci a propagaci se staral Ota Hájek.

Začátky oddílu byly komplikované, hlavně z finančních důvodů. Mateřský klub poskytl jen malou částku na nákup základních potřeb (disků, oštěpů, koulí), ostatní sportovní vybavení si museli členové oddílu opatřovat z vlastních prostředků a hlavně vlastní prací na úpravách hřiště. A tak již dne 10. června 1943 po odsouhlasení mateřským oddílem byly slavnostním výkopem zahájeny práce, související s provozováním lehkoatletické činnosti.

Byly vybudovány potřebné běžecké dráhy, doskočiště a vržiště, byla provedena úprava rozběhové plochy, včetně vyškvárování drah a návozu písku do doskočiště. Souběžně s technickými pracemi byly prováděny i tréninky a tak 8. srpna mohly být uspořádány I. klubové přebory. Vhodnou propagací a agitační činností se členská základna rozrůstala, takže 29. srpna byly uspořádány II. klubové přebory. Zájem o lehkou atletiku projevila i děvčata, a tak byl utvořen oddíl mladších a starších dorostenek.

Dne 12. září byl uspořádán I. běh Dašicemi na trati dlouhé 1500 m pro starší dorost a 800 m pro dorost mladší. 29. září byly pak pořádány III. klubové přebory, které již co do počtu účastníků doznaly značnou šíři. I výsledky se vylepšovaly. 10 října byla lehkoatletickému oddílu propůjčena klubovna v mateřské školce, kde byla pořádána školení sportovních řádů a zdravovědy a konána příprava na jarní sezónu. Současně členové cvičili ve školní tělocvičně.

8. dubna 1944 byla činnost zahájena slavnostně na hřišti tréninkem a 29. května byl uspořádán o přestávce fotbalového utkání propagační závod v běhu na 1000 m. Pak se již rozběhla atletická činnost naplno: 3. a 4. června účast na atletických závodech v Holicích, 25. června a 3. července meziklubová utkání s SK Čivice, 13. srpna utkání s SK Moravany, 10. září a 29. října s oddílem SK Holice a mezi tím několikeré klubové přebory a soutěž o nejlepšího dorostence a dorostenku. V říjnu byly také uspořádány dvě nedělní vycházky do přírody s uplatněním tréninkových prvků a 26. prosince byla poslední schůzkou v klubovně uzavřena činnost roku 1944.

Rok 1945 byl zahájen opět v kolektivu, a to společným sáňkováním a lyžováním. S ohledem na příznivé počasí bylo již 18. února započato s úpravou hřiště. Až do konce března byly pořádány kondiční vycházky a 14. dubna byla slavnostním slibem zahájena sezóna roku 1945. Současně byly předány diplomy nejúspěšnějším členům za rok 1944, dorostence Štěpánce Urbancové a dorostenci Zdeňku Tužilovi.

S blížícím se koncem války není činnost lehkoatletického oddílu přerušena. Dle možností jsou pořádány tréninky a květnové dny prožívají členové v radosti a v kolektivu. V květnu byl ustaven Ústřední národní tělovýchovný výbor, který si stanovil za cíl sjednocení tělovýchovy ve státě, což dašický lehkoatletický oddíl podporuje. Činnost oddílu pokračuje dále a to účastí na národních sportovních dnech v Sezemicích, Popkovicích a Holicích, dále II. ročníkem Běhu Dašicemi, klubovými přebory atd.

V té době je i v Dašicích zakládán Svaz české mládeže, ve kterém nejsou dobré vztahy, panuje nepořádek a nekázeň. S tím se členové lehkoatletického oddílu neztotožňují a s ohledem na slušné vystupování jsou nazýváni „elitou“ a i jinak osočováni. I když v Dašicích Národní tělovýchovný výbor zahájil 15. června cvičební hodiny, nesetkal se s pochopením. Lehkoatletický oddíl se dále účastní národních závodů v okolních místech a dociluje dobrých výsledků. Např. dorostenka Adamová dociluje župního rekordu v hodu kriketovým míčkem výkonem 55,76 m a dorostenka Flaišrová ve vrhu koulí župního rekordu 10,44 m.

Rok 1945 nebyl co do zamýšleného sjednocení tělovýchovy plně úspěšný a projevovaly se opět snahy převést lehkou atletiku od SK Sparta do TJ Sokol. Tím byla oslabena dosavadní jednota členstva a z toho důvodu došlo na valné hromadě SK Sparty dne 9. 2. 1946 ke zrušení lehkoatletického oddílu. K tomuto zániku přispělo nemalou měrou i přestěhování, pracovní zařazení nebo studium členů oddílu mimo Dašice a tím oslabení do té doby dobrého kolektivu. Přes to i nedlouhé období existence lehkoatletického oddílu není zanedbatelné, pomohlo udržovat v době okupace pevný a důvěryhodný kolektiv, přátelské vztahy, národní uvědomění a čistý štít všeho členstva lehkoatletického oddílu.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode