Věnováno památce našich předků

Pomístní jména

I v Dašicích a jejich blízkém okolí existuje celá řada názvů a pojmenování místních částí, jednotlivých domů, polí, luk, cest a dalších objektů a míst, jak si je místní obyvatelé během let vytvořili, aby jim ve vzájemné komunikaci usnadňovaly orientaci. Některé z těchto názvů jsou zažité a budou se dál předávat z generace na generaci, na některé názvy si již nikdo nevzpomene, protože se neujaly nebo se místní podmínky změnily natolik, že pojmenování přestalo být aktuální nebo potřebné.

 

Babín Také "Babínský". Po pravé straně silnice na Časy. Jméno starodávné osady v tom místě.
Na bahnách Po obou stranách silnice do Ředic býval rybník Bahna.
Betonový most Viz Ovčí most.
Na bojišti Po obou stranách silnice na Pardubice. Viz také "Na cvičáku"
Na cvičáku Vlevo od silnice na Pardubice, naproti malému lesíku Mršníku, který tam je při silnici doposud. V roce 1925 zde bylo zřízeno vojenské cvičiště a za druhé světové války měl prostor sloužit jako nouzové letiště. V roce 1961 bylo pole předáno JZD. Viz také "Na rajčůře".
U čapího dubu Také "U čápa". Kdysi stál u Lodrantu starý dub, na němž měli hnízdo čápi.
Hečanský Mezi pravým břehem Loučné a silnicí na Prachovice. Jméno podle osady Hedčany.
Na hrázce Za remízkem u Koucké cesty, pole na vnitřní straně hráze bývalého Velkolánského rybníka. Tato místy až dvoumetrová hráz je dosud zřetelná.
U hrušky Za polem "Na struhách" směrem ke Komárovu. Dříve zde rostla planá hrušeň.
U Huráňovy vily Ing. Huráň postavil svůj důn na rohu Štenclovy ulice a Nábřeží.
Husojedy Dnešní Žižkova ulice. Postavena prý byla na bývalém rybníku jménem Husojedský, snad na jeho hrázi.
Hybešův most Viz Zářecký most.
Chalupy Čtyři domky na severním kraji sousedních Kostěnic dříve patřily pod obec Dašice.
U Jirmanova sadu Po pravé straně silnice na Pardubice, za kasárny, před Mršníkem. Jméno podle původního majitele ovocného sadu.
Na kopci Také "Na správcovství", "Správcovství", "Na pivovarském kopci", "Na pivovaře". Uměle vytvořené vyvýšené místo, kde stávala bývalá správa dašického velkostatku a pivovar.
V Koutským Pole nalevo i napravo od Koutské (Koucké) cesty. Tato cesta je pokračováním ulice U Kasáren směrem na západ do polí. Jméno podle dřívějších majitelů, rodu Koutských.
Kozlůvka Pole po obou stranách silnice k Časům.
U nového kravína Na pozemku V příčkách byl postaven nový kravín
Lánský V oblasti bývalého Velkolánského rybníka, prostor mezi domy místní části Velkolánské a Na hrázce.
Přední luka Od levého břehu Předního Lodrantu po Příčky.
Zadní luka Mezi Předním a Zadním Lodrantem. Mezi oběma Lodranty kdysi byly pouze louky.
Malý průhon Napravo od silnice na Lány a levým břehem Loučné. Tudy se honil (proháněl) dobytek na pastvu. Viz také "Velký průhon".
U mršníku Také "U mrštníku". Prostor vpravo od silnice na Pardubice, v okolí malého lesíka stejného názvu. Na tomto místě se až do roku 1946 zakopávaly zdechliny zvířat, mršiny.
Na ohradě Prostor bývalého podniku Opravny zemědělských strojů (dnes na tom místě firmy Kataforesis CZ a Colorset). Jméno vzniklo v době, kdy Josef Vosáhlo zakoupil pozemky pro svoji budoucí koželužnu a vilu se zahradou a parkem. Tyto pozemky byly oploceny ohradou.
Ohrádka Severně od Mršníku.
V olšinkách Prostor dnešního městského parku a ulice Sadové. Park byl založen na bývalém močále s olšemi.
Ovčí most Také "Ovčák". Dříve zde byla pouze dřevěná lávka pro ovce na pastvu. Roku 1817 byl postaven dřevěný most, roku 1932 byl nahrazen mostem betonovým, postaveným asi o 200 m výše proti proudu řeky. I tomuto novému mostu zůstalo původní jméno. Dnes již toto jméno upadá do zapomnění, užívá se spíše označení "Betonový most".
Na pivovarském kopci Viz Na kopci.
V příčkách Pozemky mezi hřbitovem a Babínem. Tímto jménem je také nazývána silnice vedoucí od hřbitova k Časům. Vedla napříč dlouhých a úzkých pruhů polí.
Na rajčůře Reitschule = jezdecká škola. Prostor shodný s pozemkem Na cvičáku. Cvičili, "rajtovali" tam dragouni z dašické posádky.
Rešpektovec Také "Rešpechtovec", "Ruprechtovec", "Rechprechtovec". Severně od Zadních luk. Jeden z možných výkladů vzniku jména je ten, že les, který zde býval, patřil k majetku kostela a vzbuzoval u místního obyvatelstva „rešpekt“.
Na rybníčkách Také "U rybníčků". Část pozemku Na valech, při konci dnešní ulice ČSLA. Dříve zde byly usazovací jámy cukrovaru, kde se v době cukrovarské kampaně usazovala odplavená hlína z řepy.
U salaše Vpravo od silnice na Dolní Ředice. Ještě v 70. letech 20. století zde stála stará salaš.
Na sebrance Také "Sebranka". Dnešní ulice Štenclova. Jeden z možných výkladů uvádí, že domky si postavili podruzi po velkém požáru, který zničil velkou část Dašic. „Sebrali se“, tedy ve významu shromáždili se, a stavěli sami. Další možný výklad se opírá o hanlivé označení místních obyvatel, tedy podruhů.
Na spáleništi V Hedčanech stával mlýn s dvorem a poli o 300 korcích (3,5 korce = 1 ha), patřící rodině Ezopově, který vyhořel. Za Střídní podél levého břehu Loučné naproti osadě Hedčany. V domku čp. 127 bývala sušárna lnu a konopí a poli za domkem se říkalo tímto jménem.
Na správcovství Viz Na kopci.
U splavu Mezi současnou silnicí na Komárov za novým mostem a současnou ulicí U Splavu.
Na struhách Také "Struhy". Pozemek na levé straně silnice ke Komárovu. Jméno z doby, kdy ještě nebyl regulován Lodrant. Tehdy se políčka orala do tzv. „osméráků“ - osm brázd. Mezi osméráky vznikaly struhy, kterými se odváděla voda z polí do potoka.
Na valech Západně od toku Barevny. Traduje se, že v těchto místech bývalo jakési opevnění (valy) sídla Dašice. Je možné, že opevnění patřilo k vladycké tvrzi pánů z Dašic.
Velký průhon Vlevo od silnice na Časy za Babínem, po pravém břehu Loučné. Tento průhon směrem na Lány a dál na Kladinu byl starší a širší. Jméno odvozeno stejným způsobem, jako u Malého průhonu.
Na vejrově Také "Výrov", "Vejrov". Dnešní Hybešova ulice. Jeden majitel domu si chtěl zřídit výrovku na odstřel ptactva. K záměru nakonec nedošlo, název zůstal.
Ve volejně Také "Za olejnou". Část dnešní ulice Třebízského a pole za ní. Kdysi zde na samotě stávala společná olejna, kde se lisoval olej.
Na vrchách Vpravo od silnice na Hostovice (přes silnici naproti současné firmě Cerea) až po silnici na Pardubice. Nejvyšší část byla postoupena Kostěnicím, jméno však zůstalo, i když označuje nižší část pozemku. V těchto místech byl ještě v 70. letech 20. století písník, kde se v malém měřítku a zřejmě zpola "načerno" dobýval písek (vátina) na stavby.
Zářecký most Most přes řeku Loučnou, spojující ulici Palackého (dříve Zářečí) s ulicí Jungmannovou, resp. Havlíčkovou. Dnes se spíše užívá pojmenování "Hybešův most", poblíž je rodný dům Josefa Hybeše.

 


Za Kapličkou Pozemky za hřbitovem, kde stojí kaplička. Kdysi se pozemek za hřbitovem nazýval Starochmelnický - bývala zde panská chmelnice.

U Komárova Vlevo od silnice na Komárov, za polem Za Kapličkou.

Za Jatkama Severně od Hajského po levý břeh Loučné. Původně zde nedaleko stály obecní jatky.

V Hajském (také Hajský) Východně od honu U Lipky. Jméno podle rybníka Hajského, který se zde rozkládal.

U Lipky (také U Obrázku) Vlevo od silnice na Kostěnice, před Práškovou zahradou. Uprostřed pole zde stála lípa s obrázkem Panny Marie.

Na Cukrovarském Vpravo od silnice na Kostěnice po železniční vlečku do Mrazírem (kdysi vlečka do cukrovaru).

Za Střediskem Vlevo od silnice na Pardubice, naproti kasárnám, po železniční vlečku do Mrazíren. Naproti kasárnám dříve stála mechanizační dílna JZD a středisko STS.

V Radiších (také Radiše) Úsek na hranicích katastru Dašic a Kostěnic, byl získán již v roce 1619 od zemské komory pod tímto názvem. Do roku 1851 zde byl z větší části les, nyní jsou zde patrné jen jeho zbytky.

V kosejčinách (také Kosejčiny i Kozejčiny) Před pozemkem V Radiších. Původně zde prý bylo pastviště koz.

U Kaštánku Za kasárny, vlevo od Koucké cesty. Kdysi zde stával kaštan.

Na Velké hrázi Cesta vedoucí po hrázi bývalého rybníka Moravanského.

Na Malé hrázi (také Na Hrázce) Cesta vedoucí po hrázi bývalého rybníka Hajský.

Íbršár (také na Íbršárech, Überschaar) Část pozemku Lánského. Velkolánský rybník byl vysušen a roku 1780 dostali půdu němečtí kolonizátoři. Jejich pole tvořila od jejich domů ve Velkolánském dlouhé úzké pruhy úrodné půdy.

U Poltruby U silnice na Lány byla před regulací Loučné hluboká tůň, která byla částečně zavezena. Tehdy bylo na tomto místě pastviště domácího dobytka a voda byla vedena částí velké trubky - pol (polovina) truby (trubky).

Na Pašťálech (také Za Humny) Pole a pastviny položené směrem k Časům. Před regulací zde byla rozvodněná Loučná a pozemek sloužil pouze pro pastvu dobytka.

Knězovka (také Farské) Pole patřící k faře. Traduje se pověst o knězi, který se zde utopil v ramenu Loučné.

Na Chmelnici (také Na Chmelništi) Další chmelnice bývala mezi pravým břehem Loučné a silnicí do Prachovic.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode