Věnováno památce našich předků

Josef Rohleder

farář, arciděkan
* 24. března 1889 - Dašice*)
† 10. dubna 1959 - Senohraby

Kněžské svěcení přijal 13. 7. 1913 v Hradci Králové. V duchovní správě postupně působil: od 1. 9. 1913 do 1. 8. 1916 jako II. kaplan v České Třebové, od 15. 9. 1915 do 15. 7. 1916 jako suplující profesor na reálce zřejmě v České Třebové(?), od 1. 8. 1916 - 31. 10. 1921 jako I. kaplan v Týnci nad Labem, od 1. 11. 1921 - 30. 9. 1923 jako Iii. kaplan v Pardubicích, od 1. 5. 1923 do 30. 9. 1941 jako farář v Lázních Bohdaneč, od 21. 6. 1941 do 1. 10. 1943 jako administrátor v Kratononách, od 1. 10. 1943 jako děkan, od 21. 12. 1947 do 31. 5. 1955 jako arciděkan v Jičíně.

Od 1. 1. 1952 byl P. Josef Rohleder zároveň pověřen funkcí I. sekretáře jičínského vikariátu, od 1. 3. 1952 byl jmenován biskupským vikářem téhož vikariátu. Byl nositelem církevních vyznamenání: Expositorium canonicale (1931), biskupský notář (1933), osobní děkan (1943), čestný konsistorní rada (1946). Z jazyků kromě češtiny, latiny a řečtiny znal ještě plynně německy a francouzsky. V roce 1955 odchází na trvalý odpočinek a umírá 10. 4. 1959 v charitním domově v Senohrabech u Prahy. Je pohřben na hřbitově v Pardubicích.

Ze vzpomínek pamětníků: V Lázních Bohdaneč pan farář Rohleder vyučoval náboženství od druhé třídy obecné školy až po osmou třídu školy měšťanské. Do školy přicházel pečlivě ustrojen s insignilií, kterou byl bělostný kolárek. Byl vysoké postavy a svou výškou imponoval nám, malým dětem. V hodinách náboženství nepřibližoval nám pouze víru, lásku a naději, ale všechny dobré lidské vlastnosti, na příkladech potom celý lidský život. Rád mluvil o všem dobrém, co lidi spojuje a poukazoval na společné kořeny. Byl velikým rétorem, mluvil vždy správnou češtinou a používal pouze spisovné tvary a obraty. Byl též výtečným zpěvákem a hudebníkem. Zpěvnost českého jazyka předváděl při každé možné příležitosti, zvláště na školních výletech. Měl smysl pro spravedlnost a podporoval chudé žáky. Byl to veliký vzdělanec, do kostela táhl svým precizním kázáním. Nemluvil jenom o Bohu, ale šlo mu o praktický křesťanský život, kterému rozuměl a dovedl ho mistrně vykládat. Ovládal právo a dokázal lidi dobře ochraňovat. Děti trestal rákoskou na natažené ruce, takže jsme měli z něho veliký respekt.

Dne 15. března roku 1941 se v Bohdanči za krásného počasí konal kolem náměstí obvyklý průvod na oslavu Božího těla. Při oslavách Božího těla se stavěly na náměstí oltáře, jeden z nich stál podle starého zvyku u domu Kutnarovského. Ve chvíli, kdy průvod došel až k oltáři, vyrazilo asi 200 seřazených členů Hitlerovy mládeže mezi průvod. Utvořili kolem vlajky s hákovým křížem čtverec a začali vyřvávat německé písně. Farář Josef Rohleder dal pokyn a průvod se vrátil do kostela, kde pobožnost pokračovala. Němečtí výrostci, vedeni velitelem lágru Fritzem Lausbergem (z jiných zdrojů F. Lambertem) obešli za stálého řvaní několikrát kostel a pak se vrátili zpět do lázní. Tuto akci udělal velitel lágru proto, že během bohoslužby na náměstí stáli naši lidé zády k vlajce s hákovým křížem. Bylo v tom pro Němce zcela jasné hanobení symbolů německého národa.

Tento incident měl pro Josefa Rohledera dohru. Velitel lágru F. Lausberg nahlásil celou věc pardubickému gestapu, následujícího dne byl farář Rohleder zatčen a odvezen do Prahy. Po výslechu v neslavně proslulém Petschkově paláci (sídlo pražského gestapa) se farář vrátil zpět do Bohdanče a musel do 24 hodin opustit kostel i město. Odstěhoval se do Kratonoh, kde se dočkal konce války. Podle neověřených zpráv zachránila faráře skutečnost, že uměl velmi dobře německy a v jeho rodokmenu se našli němečtí předkové.

 

(S použitím textů: Ing. Karel Cyprián, CSc.: Zprávy Klubu přátel Pardubicka č. 1-2/1998; PhDr. Petr Borovec, Ph.D.: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, č. 7-8/2018.)

 

---------------------

*) V literatuře jsou vesměs uváděny jako místo narození Josefa Rohledera Dašice, v některých případech však také nacházíme údaj Dašice-Kostěnice. Toto stojí zato blíže ozřejmit.
V matrice narozených sousední obce Kostěnice je v záznamu dne 24. 3. 1889 místo obvyklých údajů vepsána, kromě datumu a jména Josef, pouze poznámka"v matrice dašické". V té je potom toho dne uveden kompletní záznam o narození Josefa Rohledera, ve sloupci číslo domu je namísto obvyklého číselného označení zapsáno "nádraží". Jako otec Josefa je zapsán "Josef Rohleder, změnař na státním nádraží v Dašicích, manželský syn Jana Rohledera, dozorce železničního v Ústí nad Labem". Matkou je Marie, roz. Pětioká z Dašic. Dnešní kostěnické nádraží bylo totiž od svého zřízení roku 1872 uváděno jako nádraží Dašice, později Dašice-Kostěnice, nyní tedy Kostěnice. S ohledem na tyto okolnosti se dá říci, že Josef  Rohleder je "de iure" narozen v Dašicích, "de facto" však v Kostěnicích.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode