Věnováno památce našich předků

Spolek chovatelů poštovních holubů

Spolek chovatelů poštovních holubů byl v Dašicích založen 22. března 1936 na I. řádné valné hromadě konané v hostinci Arnošta Štěpánka za přítomnosti dvou hostí Spolku chovatelů poštovních holubů v Pardubicích pánů Bartoně a Švába. Dašický spolek vlastně vznikl odloučením členů z pardubického spolku. Z přihlášených patnácti členů bylo přítomno dvanáct. Tato první valná hromada jednohlasně zvolila výbor ve složení: předseda Jan Poluda, místopředseda Emil Jirout z Moravanského, jednatel Karel Hercig, pokladník Josef Prášek, členové výboru Miroslav Matrka a František Krátký, Miroslav Kovařík, Jindřich Valenta a Jan Vildner z Moravan, revizoři účtů Josef Vaniš a František Tuček, náhradníci výboru Karel Kokanteky a Josef Nebeský.

O činnosti spolku jsou velmi podrobné informace v knize zápisů ze schůzí spolku. Spolková místnost byla po celou dobu trvání spolku v hostinci Arnošta Štěpánka u kostela. Schůze se konaly pravidelně jednou do měsíce, aby se řešily především organizační otázky.

Hlavní činností spolku byl především chov poštovních holubů, kteří byli schopni překonávat poměrně velké vzdálenosti. Úspěšnost jednotlivých chovů byla posuzována výsledky v jednotlivých závodech. Zatímco holoubata měla cvičné lety např. z Chocně, z Přelouče, z Úval nebo ze Svitav, dospělí holubi se vraceli do svých holubníků ze Slovenska (Zohor, Bratislava, Nové Zámky) nebo ze zahraničí (Bělehrad 680 km, Niše 960 km, Bukurešť 980 km).

Spolek se již v prvním roce svého působení rozrostl na 27 členů s celkovým počtem 628 ks holubů. Zápisy obsahují řadu zajímavostí. Již na zmiňované I. Valné hromadě byla stanovena výše zápisného 1,- Kč a členských příspěvků včetně příspěvku ústřednímu svazu 24,- Kč ročně. Byla zhotovena spolková kára na dopravu košů s holuby, kterou měl v opatrování František Krátký a usneseno bylo „káru tuto k jiným účelům nepoužívati“. Rovněž bylo ustanoveno, aby „noví členové, kteří nemají ještě holubů, by se přihlásili u p. Práška, na kolik kusů holoubat budou reflektovati a tato budou jim zdarma v prvotřídní jakosti dodána“.

Již v roce 1936 byl stanoven cvičný plán takto: 3. května - Derby závod holubů ročníku 1935 na 50 km, cvičné lety z Chocně, Německého Brodu, Skalice u Boskovic, Vranovic, Břeclavi, Uherska, Ústí nad Orlicí, Svitav, Skalice nad Svitavou, Zohoru, Bratislavy, Nových Zámků a Parkáně. Bylo rovněž ustanoveno „na závody vsaditi pouze dva holuby s vkladem 5.- Kč za kus“. První cena byla v hodnotě 60,- Kč, druhá a třetí cena byl spolkový diplom.

V roce 1936 se členové spolku také zúčastnili mezinárodních letů: na závod z Bělehradu (vzdušná vzdálenost 680 km) se přihlásili se svými holuby pánové Poluda, Krátký, Hercig, Prášek a Kovařík, na závod z Niše (vzdušná vzdálenost 860 km) byl přihlášeni pánové Poluda a Hercig. O výsledku těchto závodů bohužel nejsou bližší zprávy.

V roce 1937 se členové spolku zúčastnili zahraničních závodů z Bělehradu a z Bukurešti s 52 holuby a získali 11 cen, spolek čile pracoval i v oblasti okrskových a spolkových závodů, kde získal několik ocenění.

V roce 1938 byly v důsledku napjaté politické situace svazem odřeknuty závody z Bělehradu a Niše. V období mobilizace vydalo Ministerstvo národní obrany zákaz všech cvičení a závodů poštovních holubů na území Československé republiky. Náhradou za odřeknuté závody byl uspořádán 17. července spolkový závod holubů všech ročníků z Košic. Závod však pro dašické skončil katastrofálně, jedině dva holubi pana Práška se vrátili, a to až tři hodiny po skončeném závodě.

V tomto roce, jak již bylo zmíněno, se vzhledem k vážné politické situaci řada akcí nekonala. Přesto v zápisech nalezneme potěšitelnou zprávu, že ze dvou účastníků dašického spolku závodu z Bukurešti na trati 960 km se pan Krátký umístil na dvanáctém místě a získal tak diplom Ministerstva národní obrany. V dalším závodě v tomto roce z Konstance na trati 1 220 km se umístil pan Hercig na devátém místě a získal rovněž diplom Ministerstva národní obrany.

Z knihy zápisů vyčteme, že na konci roku 1940 činila pokladní hotovost spolku 102,60 K, cena inventáře činila 3 581,- K, členské příspěvky byly stanoveny na 15,- K a zápisné 10,- K. Z let 1940-1947 bohužel nejsou zápisy, činnost spolku byla obnovena v roce 1946 v podstatě se stejnými členy. Závodní činnost byla zahájena v roce 1948 (Břeclav, Zohor, Parkáň, Bekesczab). V roce 1949 bylo provedeno 11 cvičných letů s 1244 holuby a 5 závodů s 214 holuby. Z let 1947-1952 jsou však zápisy velice strohé.

Změna politické situace se ale opět promítá do činnosti spolku např. v tom, že noví členové musí mít k chovu poštovních holubů povolení od Akčního výboru a od Sboru národní bezpečnosti. V dalších letech dochází k výměně členů výboru, nastupují Jan Novák, Zdeněk Vít, František Bořek, Rudolf Hetych, O. Fail. Závody se konají z kratších vzdáleností a objevuje se nový prvek v činnosti spolku - zajišťování a rozdělování přídělu krmiv pro členy spolku. V roce 1953 byl spolek začleněn do organizace Svazarmu a předseda spolku se stal soudruhem náčelníkem klubu chovatelů poštovních holubů. Poslední dochovaný zápis kroniky je z 10. dubna 1954.

Na závěr je nutné zmínit především osobu zakládajícího člena a prvního předsedy spolku Jana Poludy. Kromě toho, že se zasloužil o vznik a rozvoj spolku, tak také zdokonalil mechanizmus holubářských hodin, kterými se počítala doba letu holubů. Pracoval neúnavně po dlouhá léta ve prospěch spolku až do roku 1950.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode