Věnováno památce našich předků

Rybářský spolek Dašice

Rybářství má v Dašicích staletou tradici. Vždyť řeka Loučná odjakživa oplývala hojností ryb a ty byly stálou součástí stravy našich předků. Největšího rozkvětu dosáhlo rybářství za pánů z Pernštejna v 16. století. Ti rybářství všestranně podporovali a stavbou rybníků se zcela vyrovnali Rožmberkům z jihu Čech. Pernštejnové dělili své rybniční hospodářství na dvě části – na stranu bohdanečskou a na stranu dašickou. Podle urbáře panství pardubického z roku 1588 bylo tehdy na straně dašické 21 rybníků násadních s 2430 kopami ryb, 57 rybníků výtažných s 3261 kopami ryb a 30 rybníků třecích se 147 kopami ryb. Bezprostředně v okolí Dašic byly tři velké rybníky – Lánský, Moravanský a Hajský.

Z kdysi bohatého rybníkářského podnikání se dodnes nezachovalo prakticky nic. V josefinském období byly rybníky v okolí Dašic vysušeny, význam rybářství upadal, až se posléze stalo jen koníčkem jednotlivců. Právo rybolovu prodával v 19. století velkostatek dašický a po roce 1918 obecní úřad jednotlivým zájemcům. Tak např. za Rakouska-Uherska pronajal velkostatek právo rybolovu obci, majiteli mlýna a majiteli domu čp. 99 panu Vimrovi. Obec platila ročně nájem jeden zlatý, mlynář 26 krejcarů a pan Vimr 42 krejcarů. V roce 1922 bylo prodáno právo rybolovu soukromému zájemci za 1000 Kč.

Ustavující schůze dašického Rybářského spolku se konala 11. února 1947. Tehdy měl spolek 20 členů a hospodařil na řece Loučné v katastru obcí Dašice a Práchovice. Předsedou byl zvolen ing. Josef Drbohlav, prvním místopředsedou Karel Kvapil, druhým místopředsedou Antonín Jirout, jednatelem Josef Jirout, pokladníkem Antonín Pecina. Dne 16. června byl rybolov pronajat Místním národním výborem Rybářskému spolku na dobu 6 let za poplatek 800,- Kč ročně. Na schůzi 6. října 1947 byl pověřen dozorem na obhospodařované vodě porybný Vincenc Novák. 1. ledna 1949 měl Rybářský spolek v Dašicích 31 řádných členů. Dne 27. listopadu 1951 na valné hromadě byl přeměněn dosavadní Rybářský spolek na Lidový rybářský spolek v Dašicích s pobočkami v Sezemicích a v Dolní Rovni. Předsedou byl zvolen opět ing. Drbohlav, místopředsedou Antonín Jirout, jednatelem Josef Jirout, hospodářem Ladislav Hubálek, pokladníkem Miroslav Jirman. V roce 1954 je již organizováno 94 členů. Organizace využívá návesních rybníků v Práchovicích, Kostěnicích, Dolní Rovni a Kladině. Vybudoval se malý odchovný rybníček u Hedčan.

V roce 1959 má již organizace 104 členy. Členové se starají o mládež, vedou zájmový kroužek žáků, zdarma jsou jim vydávány povolenky k rybolovu. Aktivní činnosti zanechává dlouholetý hospodář Ladislav Hubálek, na jeho funkci je zvolen Karel Kvapil. Úsilí pro zarybňování řeky Loučné stále více stoupalo, proto se přešlo k radikálnějšímu řešení. Proto byl v roce 1961 schválen projekt odchovných rybníků na rozloze asi půl hektaru na ploše, kterou JZD uvolnilo jako nevýnosnou louku mezi Loučnou a mlýnským náhonem.

V roce 1964 byl zvolen nový výbor organizace. Pro stáří odešel z funkce předsedy zakládající a dlouholetý předseda ing. Drbohlav, který byl jmenován čestným předsedou. Novým předsedou byl zvolen Josef Kratochvíl, předsedou II. Jiří Opočenský, místopředsedou Antonín Pecina, hospodářem Karel Kvapil, jednatelem Miroslav Jirman, účetním Jiří Hájek, pokladníkem Rudolf Hetych, kulturně propagačním referentem p. Svatoš, rybničním referentem Zdeněk Holický, referenty pro čistotu vod Václav Hercig a Tomáš Špiroch, revizory účtů Ladislav Adensam a Jan Kolář. Jako porybní na obhospodařované vodě byli ustanoveni Jar. Novotný, Arnošt Vambera a Vladimír Hloupý.

Rybniční areál se postupně rozšířil na 6 rybníků o celkové ploše 1,28 ha. Po čase se v místě ještě postavila hospodářská budova. V roce 1985 měla organizace 400 členů a 50 žáků. V rybochovném zařízení se převážně pěstoval kapří plůdek, ale i bílá ryba, lín a občas i štika. O mládež se starala komise ve složení Šumský, Bečička, Lohynský a Skala. Skupina žáků se pravidelně připravovala na rybářské soutěže, ve kterých dosahovali pěkných úspěchů. V nejvýznamnější soutěži „Zlatá udice“ žáci Jelínek s Kučerou v roce 1981 postoupili až do národního kola. V roce 1983 se M. Čapek stal členem krajského družstva, které v národním kole vybojovalo stříbrné medaile. V roce 1985 okresní družstvo tvořili D. Veigert, P. Vitman, V. Šumský a J. Vondrouš, všichni z Dašic a dále Jitka a Jiří Komárkovi z Pardubic, jejichž otec však také pochází z Dašic. V roce 1998 byla opravena celá fasáda budovy rybochovného zařízení, byla vybudována betonová manipulační plocha za budovou. V roce 1999 měla zájmová organizace „Český rybářský svaz - místní organizace Pardubice - místní skupina č. 6 Dašice“, jak zní její oficiální název, celkem 320 dospělých rybářů a 50 členů z řad mládeže do patnácti let. Skupinu řídil pod vedením předsedy M. Komárka vlastní pětičlenný výbor. Hlavní činností skupiny je výroba rybí násady, jak pro zarybnění vlastního povodí řeky Loučné, tak i odchov váčkového plůdku pro potřeby MO Pardubice.

 

Ulovené ryby za období 1950 - 1970

druh ks kg průměrná hmotnost
kapr 7370 10155 1,38
lín 1068 502 0,47
cejn velký 262 170 0,65
tloušť 1905 783 0,41
okoun 433 140 0,32
parma 531 526 0,99
mník 1140 386 0,34
štika 1532 2316 1,51
candát 12 16 1,33
sumeček 8 1 0,13
úhoř 1160 732 0,63
pstruh obecný 77 37 0,48
pstruh duhový 6 2 0,33
lipan 32 18 0,56
podoustev 307 103 0,34
ostatní bílé ryby 7114 1725 0,24
CELKEM 22957 17612 0,77

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode